สินค้า อาหารเเละเครื่องดื่ม

บริการเลือกที่นั่ง

บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า (Advance Seat Request: ASR) ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ในเวลาที่ทำการจองบัตรโดยสาร หรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ หากคุณไม่ได้ใช้บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ระบบจะเลือกที่นั่งให้อัตโนมัติเมื่อทำการเช็คอิน

อัตราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข :

อัตราค่าธรรมเนียม การบริการเลือกที่นั่ง

VZ DOM
Item name Price (THB) A320 Item name Price (THB) A321
Hot seat row 1-5 250 Hot seat row 1-5 250
Hot seat exit row 12-14 250 Hot seat exit row 11-12 250
Normal seat 6-11 120 Hot seat exit row 26-27 250
Normal seat 15-31 50 Normal seat 6-10 , 14-25 120
Normal seat 28-40 50
VZ INTER
Item name Price (THB) A320 Item name Price (THB) A321
Hot seat row 1-5 350 Hot seat row 1-5 350
Hot seat exit row 12-14 350 Hot seat exit row 11-12 350
Normal seat 6-11 150 Hot seat exit row 26-27 350
Normal seat 15-31 85 Normal seat 6-10 , 14-25 150
Normal seat 28-40 85
หมายเหตุ : สำหรับค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

น้ำหนักสัมภาระ

 1. สัมภาระพกพา
  ผู้โดยสารแต่ละท่านมีสิทธิ์พกพาของได้หนึ่งชิ้นและ/หรือกระเป๋าโน้ตบุ๊ก 1 ใบหรือกระเป๋าถือ 1 ใบเข้าห้องโดยสารของเครื่อง ของแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และห้ามหนักเกิน 7 กก. เมื่อรวมกับสัมภาระพกพาแล้ว นอกจากนี้ สัมภาระดังกล่าวควรจะสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าท่านหรือช่องเก็บของเหนือศรีษะได้
 2. สัมภาระใต้ท้องเครื่อง
  สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 119 ซม. x 119 ซม. x 81 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
น้ำหนักสัมภาระที่สายการบินอนุญาตตามประเภทบัตรโดยสาร
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง สัมภาระใต้ท้องเครื่อง
Item name Kgs Item name Price (THB) VZ DOM

(Exclude Vat 7%)

PROMO 7 Baggage 15 Kgs 355
ECO 7 Baggage 20 Kgs 395
SKYBOSS 10 Baggage 25 Kgs 355
Baggage 30 Kgs 795
Package 20 Kgs at Airport 950
Baggage 40 Kgs 1,195
Item name Price (THB) VZ INTER
Baggage 15 Kgs 450
Baggage 20 Kgs 550
Baggage 25 Kgs 710
Baggage 30 Kgs 900
Baggage 35 Kgs 1,080
Baggage 40 Kgs 1,250
Package 20 Kgs at Airport 1,080

บริการอาหารร้อน

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 1. บริการนี้สำหรับผู้โดยสารของสายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์ (VZ) เท่านั้น
 2. รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา
 3. อาหารอาจมีส่วนประกอบของถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารทะเล ไข่ และ/หรือแป้ง
 4. ผู้โดยสารสามารถสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง โดยสามารถสั่งซื้อได้ทาง www.vietjetair.com หรือคอลเซ็นเตอร์ (+66) 2 089 1909
 5. สายการบินขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินในกรณีที่มีการชำระค่าอาหารและได้รับยืนยันกำหนดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นกรณีสายการบินไม่สามารถให้บริการอาหารตามรายการที่สั่งจอง ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงิน(ค่าอาหาร)ได้
 6. ในกรณีสายการบินไม่สามารถให้บริการอาหารตามรายการที่สั่งจอง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเป็นรายการอาหารอื่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องชำระค่าส่วนต่างของรายการอาหารหากรายการอาหารใหม่มีราคาสูงกว่ารายการอาหารเดิม
 7. หากรายการอาหารมีการเปลี่ยนแปลง ผู้โดยสารจะได้รับข้อความแจ้งผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในหมายเลขการจอง
 8. ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับบริการอาหาร
 9. เงื่อนไขการคืนเงิน: ผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน กรณีดังต่อไปนี้
  • สายการบินไม่สามารถให้บริการอาหารตามรายการที่ผู้โดยสารสั่งจองไว้ และปฏิเสธทางเลือกในข้อ 6
  • เที่ยวบินล้าช้ามากกว่าหรือเท่ากับ 2 ชั่วโมงจากกำหนดการเดินทาง
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เนื่องจากความล่าช้าซึ่งเกิดจากทางสายการบิน
  • การยกเลิกเที่ยวบินจากทางสายการบิน
 10. สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคืนให้บุคคลที่ทำการชำระค่าจองอาหารเท่านั้น
 11. สายการบินไทยเวียตเจ็ท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการอาหาร ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า