ข่าวสาร

ลุ้น 500,000 Funcoin ฉลองครบรอบ 5 ปีไทยเวียตเจ็ท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม SkyFUNNER Lucky Draw
เนื่องในโอกาสครอบรอบ 5 ปี สายการบินไทยเวียตเจ็ท

 

 1. สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท (บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด) ร่วมกับ สายการบินเวียตเจ็ท จัดกิจกรรมจับรางวัลให้กับสมาชิก (SkyFUNNER) )ที่ลงทะเบียนในระบบสมาชิกของเว็บไซต์ www.vietjetair.com ด้วยวิธีสุ่มหมายเลขสมาชิกผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัล จะต้องเป็นสมาชิก SkyFUNNER รายใหม่ ที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ผ่านเว็บไซต์ www.vietjetair.com โดยต้องสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันก่อนหน้าวันกำหนดจับรางวัล ทั้งนี้ การสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. สมาชิกที่สมัครสมาชิกเสร็จสิ้น และกรอกข้อมูลครบถ้วน จะได้รับ 1 สิทธิ์ตลอดกิจกรรมเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกที่ลงทะเบียนซ้ำ
 4. กำหนดการจับรางวัล 5 ครั้ง ด้วยวิธีสุ่มหมายเลขสมาชิกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ดำเนินการโดยสายการบินเวียตเจ็ท รายละเอียดของรางวัลแต่ละครั้ง เป็นดังนี้

 

  1. ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2564 มอบรางวัล บัตรกำนัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ ภายในประเทศ 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
  2. ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2564 มอบรางวัล บัตรกำนัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ ภายในประเทศ 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 1 ไม่สามารถเข้าร่วมการจับรางวัลได้
  3. ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กันยายน 2564 มอบรางวัล บัตรกำนัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ ภายในประเทศ 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ไม่สามารถเข้าร่วมการจับรางวัลได้
  4. ครั้งที่ 4 วันที่ 24 กันยายน 2564 มอบรางวัล บัตรกำนัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ ภายในประเทศ 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ไม่สามารถเข้าร่วมการจับรางวัลได้
  5. ครั้งที่ 5 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มอบรางวัล บัตรกำนัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ ภายในประเทศ 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ไม่สามารถเข้าร่วมการจับรางวัลได้

 

 1. สายการบินฯ จะมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น
 2. สายการบินฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการส่งข้อมูล การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องที่เกิดจากสมาชิก ความเสียหายของข้อมูล หรือความผิดพลาดจากซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 3. ประกาศรางวัล (ชื่อ และหมายเลขสมาชิกบางหลัก) ผ่านทาง Facebook.com/VietjetThailand และ www.vietjetair.com และสายการบินฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลผ่านช่องทางติดต่อที่ลงทะเบียนไว้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันพิสูจน์ตัวตน และแสดงบัตรจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 12 ก.พ. 2564 พร้อมอนุญาตให้สายการบินฯ เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ รวมถึงบันทึกภาพเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่คิดค่าตอบแทน มิเช่นนั้นถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และสายการบินฯ จะไม่จับรางวัลทดแทน
 4. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 5. สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม รวมถึงการยกเลิก ยุติ หรือระงับกิจกรรม หากมีเหตุที่ส่งผลให้กิจกรรมไม่สามารถดำเนินได้ตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด