แบบคำขอใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี

เที่ยวบินภายในประเทศ

สำหรับเที่ยวบินสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ (VZ) ที่สำรองที่นั่งและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของสายการบินเท่านั้น
กรุณา กรุณาคลิก  Click Here! เพื่อยื่นคำขอใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่านจะได้รับไฟล์ใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล์ทันที

หมายเหตุ:
ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะทำการออกเอกสารตามยอดที่แสดงในเอกสารกำหนดการเดินทางเท่านั้น ไม่สามารถแยกการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ตามรายชื่อผู้โดยสารได้