แบบคำขอใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี

สำหรับเที่ยวบินสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) ที่สำรองที่นั่งและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของสายการบินฯเท่านั้น

กรุณา click here เพื่อยื่นคำขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลทันที

หมายเหตุ: