ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อท่านซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมกับบัตรโดยสาร รายการชำระเงินของท่านจะถูกเรียกเก็บ 1 ครั้ง และถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน
1. ค่าบัตรโดยสารและบริการเสริมของสายการบิน ท่านสามารถตรวจสอบได้จากอีเมล์ยืนยันการจอง และสามารถขอรับใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้จากสายการบิน
(สายการบินจะระบุรายการประกันภัยการเดินทางในการสำรองที่นั่ง และแสดงราคาเป็น 0)
2. ค่าประกันภัยการเดินทาง จะชำระไปยัง MSIG และท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยัน ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียม ความคุ้มครอง และขอใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี โดยติดต่อ MSIG 

เงื่อนไขการขนส่งของสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)
สำหรับเงื่อนไขการขนส่งของสายการบินเวียตเจ็ท (VJ) คลิกที่นี่ 
1.คำนิยาม
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งการบินนี้
“ค่าธรรมเนียม” หมายถึงค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขของสายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
"เส้นทางบิน" หมายถึงระยะทางในการบินด้วยอากาศยาน โดยครอบคลุมตั้งแต่สนามบินต้นทาง ไปยังสนามบินปลายทาง
เรา”  “บริษัท” หรือ “สายการบิน” ในที่นี้ หมายถึง บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด หรือ สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท
“บริการต่อเครื่อง” หมายถึงบริการต่อเครื่องบินจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่งสำหรับเส้นทางบินที่ทำการซื้อภายใต้กำหนดการเดินทางเดียวกัน 
“อนุสัญญา” หมายถึงอนุสัญญาที่ระบุกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศซึ่งลงนาม ณ กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 1929 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าอนุสัญญาวอร์ซอ) และอนุสัญญาวอร์ซอที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ กรุงเฮก วันที่ 28 กันยายน 1955 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าอนุสัญญาวอร์ซอที่แก้ไข ณ กรุงเฮก) รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับได้
"ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ" หมายถึงตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารที่เราได้แต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบริการของเรา
“Stopover” การแวะพักตามกำหนดการณ์ในระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร โดยอยู่ระหว่างเมืองเริ่มต้นและเมืองปลายทาง
"เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่อาดคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรือผู้โดยสาร ไม่สามารถควบคุมได้และผลที่ตามมาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม
"ข้อกำหนดในการขนส่ง" หมายถึงข้อกำหนดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ซึ่งเราได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบ รวมถึงข้อมูลที่แสดงบนบัตรโดยสารและ / หรือบนเว็บไซต์และ / หรือในเงื่อนไขการขนส่งที่ได้รับการอนุมัติและ / หรือประกาศในรูปแบบอื่นๆ
“เงื่อนไขของสัญญา” หมายถึง ข้อความที่ได้ระบุในเอกสารยืนยันรายละเอียด การเดินทาง หรือ อ้างอิงถึง รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน นี้ และประกาศของสายการบิน ณ สถานที่ต่างๆ
"เงื่อนไขการขนส่ง" หมายถึงเงื่อนไขการขนส่งนี้ หรือ ข้อกำหนดการขนส่งของสายการบินอื่นๆแล้วแต่กรณี ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการขนส่ง ซึ่งกำหนดเงื่อนไขของผู้ขนส่งในการรับ ผู้โดยสาร, สัมภาระ,พัสดุและจดหมาย ด้วยการขนส่งทางอากาศ
"ค่าโดยสาร" หมายถึงค่าโดยสารและค่าบริการที่เผยแพร่และ / หรือสิ่งอื่นๆในข้อกำหนดในการขนส่ง โดยค่าโดยสารได้ถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด
"ผู้ให้บริการรายอื่น" หมายถึงผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ใช่เรา โดยรหัสผู้ให้บริการเหล่านี้จะพิมพ์ลงบนบัตรโดยสาร
"ผู้โดยสาร" หมายถึงบุคคลใด ๆ ยกเว้นลูกเรือที่ปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการยินยอมให้โดยสารไปกับเรา
“สัมภาระ” หมาย ถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง หากมิได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่น ให้หมายความรวมถึงทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
สัมภาระลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระที่ลงทะเบียนและออกป้ายสัมภาระแล้วโดยสายการบินไทย เวียตเจ็ท ซึ่งจะอยู่ในความดูแลของสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท ระหว่างเที่ยวบิน
“สัมภาระไม่ลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระใดๆ ที่ท่านนำเข้ามาในห้องโดยสาร โดยมิได้ลงทะเบียน 
เงื่อนไขการเดินทาง” หมายถึง เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่แจ้งให้ผู้โดยสารทราบเมื่อซื้อบัตรโดยสาร และ/หรือที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท และ/หรือที่ระบุไว้ในการประกาศต่อสาธารณชนในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
"วัน" หมายถึง วันทั้ง 7 วัน ในสัปดาห์ตามปฏิทิน เกรกอเรียน
"หน่วยงาน" หมายความว่า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคล หรือองค์กรที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการใดๆ
"SDR" หมายถึงสิทธิพิเศษถอนเงินตามที่กำหนดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งดูแลบัญชีหลายสกุลเงินชั้นนำ ค่าของ SDR มีความผันผวนและต้องคำนวณใหม่ทุกวัน ค่านิยมเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากธนาคารพาณิชย์มากที่สุดและมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอในวารสารทางการเงินชั้นนำรวมถึงเว็บไซต์ของ IMF (www.imf.org)
ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เพื่อเป็นการแสดงว่าสัมภาระนั้น ได้ลงทะเบียนแล้ว
ความเสียหาย” หมายถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร และการสูญหาย สูญหายเพียงบางส่วน หรือความเสียหายอื่นๆ ต่อทรัพย์สินส่วนตัว ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง หรือบริการอันเกิดจากการกระทำของสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท
"กำหนดเวลาในการเช็คอิน" หมายถึงระยะเวลาที่ผู้ขนส่งจัดหาให้ โดยผู้โดยสารต้องทำการเช็คอินและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เว็บไซต์” หมายถึง 
www.vietjetair.com และ skyfun.vietjetair.com ซึ่งสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งออกโดยหน่วยงานของสายการบินไทย เวียตเจ็ท ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ และ/หรือในรูปของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยเงื่อนไขการเดินทาง และข้อมูลเที่ยวบินทั้งหมด
เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทออกให้ผู้โดยสารพร้อมกับบัตรโดยสาร อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับยืนยันรายละเอียดในการเดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้โดยสาร หมายเลขการจอง ข้อมูลเที่ยวบิน และข้อมูลอื่นๆ 
ท่าน” “ของท่าน” “ท่านเอง” “ผู้โดยสาร” “ผู้ใช้บริการ”หรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่จะใช้หรือใช้บริการในการเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท ยกเว้นลูกเรือที่ได้รับการยินยอมจากทางสายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแล้ว

2. การบังคับใช้
2.1 เงื่อนไขการขนส่งเหล่านี้ใช้กับบริการขนส่งทั้งหมดของเราที่พิมพ์อยู่บนบัตรโดยสาร เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดของเราหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง,ใบรับรองและตั๋วอื่น ๆ
2.2 เงื่อนไขการขนส่งและกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา เงื่อนไขของการขนส่งและส่วนสำคัญของข้อบังคับนั้นเป็นข้อมูลเผยแพร่ โดยผู้โดยสารสามารถขอรายละเอียดได้
2.3 กฎหมายที่ใช้บังคับ: ในกรณีที่มีบทบัญญัติใด ๆ ในเงื่อนไขการขนส่งอ้างอิงในบทบัญญัติในอนุสัญญาหรือในกฎหมายปัจจุบัน รวมถึงข้อบังคับของรัฐบาล  / คำสั่งหรือคำร้องขอใด ๆ ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ โดยกฎระเบียบเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของเรา ให้ยึดถือกฎหมายบังคับใช้เป็นหลัก
2.4 เงื่อนไขไม่สอดคล้องกัน: ในกรณีที่มีเงื่อนไขไม่สอดคล้องกันระหว่างเงื่อนไขการขนส่งกับกฏข้อบังคับของเรา ให้ยึดถือเงื่อนไขการขนส่งเป็นหลัก
2.5 เช่าเหมาลำ: ถ้าการขนส่งนี้ดำเนินการตามข้อตกลงของการเช่าเหมาลำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถูกใช้โดยสายการบินที่เป็นตัวแทนเพื่อเป็นการอ้างอิงบัตรโดยสารหรือข้อตกลงกับผู้โดยสาร
2.6 โค้ดแชร์: ในบางกรณี สายการบินทำสัญญากับสายการบินอื่นเพื่อทำการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระร่วมกัน เรียกว่า โค้ดแชร์ โดยผู้โดยสารจองบัตรโดยสารของสายการบิน แต่ทำการบินโดยสายการบินอื่น ซึ่งในกรณีนี้ เราจะแจ้งข้อมูล ให้ท่านทราบในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสาร โดยดูได้จากรหัสสายการบินที่แสดง

3. บัตรโดยสารหรือเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง
3.1 บัตรโดยสารหรือเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง เป็นหลักฐานสำคัญของการเดินทางระหว่างผู้โดยสารกับสายการบิน ทั้งนี้เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับและเงื่อนไขในสัญญาเหล่านี้รวมกัน ถือว่าเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (ผู้โดยสารและสายการบิน)
3.2 บัตรโดยสารจะใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่ระบุชื่อไว้บนบัตรและใช้ได้กับเที่ยวบินที่กำหนดไว้เท่านั้น
3.3 สายการบินจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในบัตรโดยสารเท่านั้น โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารประจำตัว (บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ หรือหนังสือเดินทางสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ) เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันในการเดินทาง
3.4 บัตรโดยสารสามารถโอนได้เฉพาะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการขนส่งและเงื่อนไขของสัญญา โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข

4. อัตราค่าโดยสาร
4.1 ค่าโดยสาร หมายถึง ราคาที่เราประกาศในขณะที่ซื้อตั๋วและไม่รวมภาษีค่าบริการและค่าบริการใด ๆ ยกเว้นกรณีที่มีประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ เป็นครั้งคราว ค่าโดยสารจะครอบคลุมเฉพาะการรับส่งจากสนามบินต้นทาง ไปถึง สถานที่ปลายทางเท่านั้น และไม่รวมค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการอื่นๆในสนามบินและสำหรับการขนส่งจากสนามบินไปยังเมืองต่างๆ เราเป็นผู้ให้บริการแบบจุดต่อจุดเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่สามารถต่อเครื่องของผู้โดยสารในต่อเที่ยวบินใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
4.2 ค่าบริการสำหรับทารกอายุตั้งแต่ 14 วันถึงต่ำกว่า 2 ปี ณ วันเดินทางโดยจะระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือในระบบการจองบัตรโดยสาร โดยทารกจำเป็นต้องเดินทางโดยการนั่งบนตักผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองหนึ่งท่าน อนุญาตให้นำทารกขึ้นเครื่องได้หนึ่งคนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กทุกประเภทขึ้นเครื่องบิน
4.3 ผู้โดยสารต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นหรือผู้ดำเนินการท่าอากาศยาน หรือเรา หรือผู้ให้บริการรายอื่น ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมด ซึ่งจะมีการแสดงรายการแยกที่บนหน้าบัตรโดยสาร
4.4 สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท ขอปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้โดยสารหรือสัมภาระที่ยังไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่เต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บในทุกกรณี  
4.5 ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างๆจะต้องชำระเป็นสกุลเงินตามที่ระบุไว้ นอกเสียจากว่ากฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะระบุเป็น อย่างอื่นเป็นกรณีพิเศษ

5. Stopover
5.1. อาจได้รับอนุญาตตามสถานที่ได้ตกลงกัน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบของเรา
5.2. ต้องแจ้งกับผู้ให้บริการล่วงหน้าและต้องมีการระบุไว้ในบัตรโดยสาร

6. การสำรองที่นั่ง
6.1 การสำรองที่นั่ง จะได้รับการยืนยันหลังจากที่ท่านทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินไทยเวียตเจ็ท หรือ ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าหรือผ่านตัวแทนสายการบินไทยเวียตเจ็ท เมื่อการสำรองที่นั่งสำเร็จ ท่านจะได้รับรหัสการจองเป็นหลักฐาน
6.2 การยืนยันการสำรองที่นั่ง: การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากที่ท่านชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนและหลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสารยืนยันการเดินทางให้ท่านแล้ว 
6.3 ในกรณีที่การสำรองที่นั่งถูกจองขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง การยืนยันการสำรองที่นั่งจะได้รับเมื่อท่านชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
6.4 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เปลี่ยนเส้นทาง และเปลี่ยนเวลาออกเดินทาง จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

6.4.1 เงื่อนไขทั่วไป:
การเปลี่ยนบัตรโดยสารที่มีราคาเท่ากันหรือสูงกว่าที่ซื้อมาแล้วเท่านั้น ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารและชำระค่าโดยสารที่แตกต่างกัน (ถ้ามี) 
- ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน / เส้นทาง โดยเส้นทางหรือเที่ยวบินใหม่มีราคาที่ต่ำกว่าและเห็นด้วยกับการไม่คืนเงินค่าโดยสารเราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเส้นทางสำหรับผู้โดยสาร
- การเปลี่ยนแปลงนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้นหลังจากที่ผู้โดยสารชำระเงินค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่ได้จ้งไว้ รวมถึงค่าโดยสารต่างกัน (ถ้ามี) โดยเราจะอัปเดตข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปยังบัตรโดยสารของท่าน

6.4.2 รายละเอียดของบัตรโดยสารแต่ละประเภท

ก. บัตรโดยสารชั้น SkyBoss
บัตรโดยสารชั้น SkyBoss สามารถขนสัมภาระพกพา 10 กิโลกรัม และสัมภาระลงทะเบียน 30 กิโลกรัม โดยมีบริการพิเศษเช่น ห้องรับรองพิเศษ (ไม่สามารถใช้งานได้ในสนามบินภายในประเทศไทย) ช่องทางเช็คอินพิเศษ, บริการรถส่วนตัว SkyBoss ไปยังเครื่องบิน (ในกรณีที่สนามบินไม่มี aero bridge) รวมถึงบริการที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนตารางเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับบัตรโดยสารชั้น SkyBoss โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, เวลาเดินทางและการเส้นทางฟรี โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ การเปลี่ยนของตั๋วต้องเท่ากับหรือสูงกว่าตั๋วที่ซื้อมา หากราคาตั๋วใหม่สูงกว่าตั๋วที่ซื้อจะต้องชำระส่วนต่าง
- มูลค่าบัตรโดยสารจะหมดไปหากผู้โดยสารยกเลิกตั๋ว ณ เวลาใดๆ หรือไม่ขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไว้ ชั้นตั๋วนี้ไม่สามารถคืนเงินได้

ข. บัตรโดยสารชั้น Deluxe
บัตรโดยสารชั้นDeluxe สามารถขนสัมภาระพกพา 7kgs และสัมภาระเช็คอิน 20kgs รวมถึงบริการพิเศษเช่น ช่องทางเช็คอินพิเศษ รวมถึงบริการที่นั่งแบบปกติบนเครื่องบิน

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนตารางเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับบัตรโดยสารชั้น Deluxe โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, เวลาเดินทางและการเส้นทางฟรี โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ การเปลี่ยนของตั๋วต้องเท่ากับหรือสูงกว่าตั๋วที่ซื้อมา หากราคาตั๋วใหม่สูงกว่าตั๋วที่ซื้อจะต้องชำระส่วนต่าง
- มูลค่าบัตรโดยสารจะหมดไปหากผู้โดยสารยกเลิกตั๋ว ณ เวลาใดๆ หรือไม่ขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไว้ ชั้นตั๋วนี้ไม่สามารถคืนเงินได้

ค. บัตรโดยสารชั้นประหยัด Eco
บัตรโดยสารชั้นประหยัด Eco สามารถขนสัมภาระพกพา 7 กิโลกรัมและไม่รวมสัมภาระเช็คอิน โดยผู้โดยสารสามารถซื้อสัมภาระลงทะเบียนได้

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินบัตรโดยสาร Eco ได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาเดินทาง เส้นทาง จะได้รับการยอมรับอย่างน้อย 03 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด และผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนตั๋วโดยตั๋วที่เปลี่ยนเท่ากับหรือสูงกว่าตั๋วที่ซื้อมา หากราคาตั๋วใหม่สูงกว่าตั๋วเดิมจะต้องชำระส่วนต่างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- มูลค่าบัตรโดยสารจะหมดไปหากผู้โดยสารยกเลิกตั๋ว ณ เวลาใดๆ หรือไม่ขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไว้ ชั้นตั๋วนี้ไม่สามารถคืนเงินได้

6.5 ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนก่อนที่จะได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งหรือการเดินทางในทุกกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวน 

6.6 ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่ผู้โดยสารได้มอบให้แก่สายการบินนั้น สายการบินสามารถนำไปใช้เพื่อสำรองที่นั่งและยืนยันการเดินทาง จัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก ทำบัญชี เรียกเก็บเงิน และตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอย่างอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการและกฎหมาย การออกบัตรเครดิต การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและพัฒนา การวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อช่วยให้สายการบินสามารถติดต่อกับท่านได้ในภายภาคหน้า โดยท่านอนุญาตให้สายการบิน เก็บและใช้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อ ข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานของสายการ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของสายการบิน ตัวแทนของรัฐบาล ผู้ให้บริการการเดินทางอื่น หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวข้างต้น

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้โดยสารให้หรือเก็บรวบรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้โดยสารดำเนินการชำระเงินหรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการ:
- การจอง, การชำระเงินและการรับบัตรโดยสาร การให้บริการขนส่งรวมถึงการบริการอื่นๆและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
- บัญชีการเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบ; การตรวจสอบและคัดกรองเครดิตหรือบัตรชำระเงินอื่น ๆ
- การย้ายถิ่นและการควบคุมด้านศุลกากร
- วัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย การบริหารและกฎหมาย
- สถิติและการวิเคราะห์ตลาด การดำเนินงานข่าวสารใบปลิวต่างๆ
- การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา
- ความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การตลาดและการวิจัยตลาด (ซึ่งเราจะดำเนินการตามคำร้องขอหรือด้วยความยินยอมของผู้โดยสารเท่านั้น)

6.7 บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า (Advance Seat Request: ASR) ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ในเวลาที่ทำการจองบัตรโดยสาร หรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ระบุอยู่ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว สำหรับบริการนี้ สายการบินอาจใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารได้ถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องแล้วก็ตาม โดยสายการบิน จะจัดที่นั่งใหม่ให้ตามความเหมาะสมด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือกฎข้อบังคับด้านการบิน โดยจะไม่รับประกันตำแหน่งที่นั่งซึ่งอาจจะเป็นที่นั่งติดทางเดิน ริมหน้าต่าง แถวทางออก หรือที่นั่งประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สายการบินจะพยายามจัดหาที่นั่งที่สอดคล้องกับราคาและความเหมาะสมอย่างเต็มความสามารถ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งไปยังที่นั่งที่มีราคาสูงกว่าหากขึ้นเครื่องแล้ว

6.8. การสำรองที่นั่ง: เราจะพยายามในการจัดสรรที่นั่งของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันที่นั่งใด ๆได้ โดยผู้โดยสารจะได้รับการระบุที่นั่งเมื่อได้ทำการเช็คอิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งผู้โดยสารใหม่ได้ทุกเมื่อ แม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องบินก็ตาม การเปลี่ยนที่นั่งอาจเกิดขึ้นจากเหตุผลในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยหรือความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้โดยสาร

6.9 บริการบนเครื่องบิน ผลิตภัณฑ์ บริการ อาหารและสิ่งบันเทิงต่างๆ บนเครื่องบิน เมื่อซื้อแล้ว ท่านไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ บัตรโดยสารจะเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินที่จองไว้ล่วงหน้าของท่าน ท่านต้องแสดงบัตรดังกล่าวแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

6.10 การบริการพิเศษ: 
ก. ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับบริการพิเศษจากสายการบินและได้มีการแจ้งความจำนงระหว่างทำการจองบัตรโดยสาร ซึ่งการบริการพิเศษจะได้รับการยืนยันหลังจากที่ผู้โดยสารทำตามขั้นตอนการจองตามเงื่อนไขของสายการบินได้สำเร็จและผ่านการพิจารณาจากสายการบินโดยอ้างอิงจากข้อกำหนดการขนส่ง กรณีผู้โดยสารแจ้งความจำนงต้องการบริการพิเศษ ณ สนามบิน สายการบินมีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบและและทำการยืนยันกับผู้โดยสารว่าสามารถรับท่านเป็นผู้โดยสารได้หรือไม่ อย่างไรก็ดีสายการบินไม่รับผิดชอบในการสูญหาย การกระทำผิดใดๆรวมถึงความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถให้บริการการบริการพิเศษนี้

ข. ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่และขอรับบริการพิเศษ จะต้องแจ้งสายการบินหรือ Call Center ของสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษตามคำขอ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการพิเศษแก่ผู้โดยสารที่ได้แจ้งการขอรับบริการพิเศษที่ทางสายการบินสามารถจัดหาได้เท่านั้น หากไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า ทางสายการบินจะพยายามจัดสรรการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารให้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการพิเศษนั้นๆว่าสามารถจัดหาให้ได้หรือไม่ ณ เวลาดังกล่าว

ค. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินสามารถรองรับผู้โดยสารที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้ไม่เกิน 4 คนในเที่ยวบินเดียวกัน โดยสามารถรองรับผู้โดยสารที่บกพร่องในการขึ้นและลงบันไดของเครื่องบินได้จำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อเที่ยวบิน  นอกจากนั้นทางสายการบินไม่มีบริการอุปกรณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวในห้องโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวใด

ง. สายการบินอาจจะต้องพิจารณาร้องขอให้มีผู้เดินทางร่วม เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือ ในกรณีที่ผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใจในการสาธิตด้านความปลอดภัยบนเที่ยวบิน อนึ่งผู้โดยสารที่เดินทางร่วมจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะดูแลผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือได้

จ. การให้บริการพิเศษที่ทางสายการบินจัดหาให้นั้น สายการบินอาจจะพิจารณาจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดหาบริการเหล่านี้ และอาจจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติมในส่วนของผู้เดินทางร่วมเพื่อให้การช่วยเหลืออีกด้วย

6.10.1 สายการบินจัดประเภทผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่ เป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้
ก. WCHR: ผู้โดยสารที่ต้องการรถเข็นสำหรับนั่งบนทางลาดเป็นผู้โดยสารที่สามารถขึ้น / ลงบันไดและเดินไป / จากที่นั่งผู้โดยสารได้ แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือ สำหรับการเดินทางถึง / จากเครื่องบิน โดยสามารถรับได้จำนวนสูงสุดในแต่ละเที่ยวบินจำนวน 4 คน
ข. WCHS: ผู้โดยสารที่ต้องนั่งรถเข็น สำหรับขึ้นลงบันได คือ ผู้โดยสารที่ไม่สามารถก้าวขึ้น / ลงบันไดได้ แต่สามารถเดินทางไป / จากที่นั่งผู้โดยสารได้ โดยต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางถึง / จากเครื่องบินผ่านทางลาดขึ้นและลง จำนวนสูงสุด WCHS ในแต่ละเที่ยวบินที่รับได้คือจำนวน 2 คน และจำนวน WCHR และ WCHS รวมกันรับได้สูงสุดในแต่ละเที่ยวบิน จำนวน 4 คน
ค. WCHC: ผู้โดยสารที่ต้องใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนในห้องโดยสาร เป็นผู้โดยสารที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยต้องได้รับความช่วยเหลือในการขึ้นลงบันได รวมถึงการเดินทางจาก / ถึงที่นั่งผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการอุปกรณ์สำหรับรถเข็นบนเที่ยวบิน สายการบินไม่อนุญาตในการขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ต้องการอุปกรณ์บนเที่ยวบินให้สมัครเป็น WCHS แทน
ง. เงื่อนไขการยอมรับ: สำหรับ WCHS และ WCHC ผู้โดยสารต้องมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทาง
จ. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่หรือรถเข็นสำหรับผู้ป่วยประเภทใช้แบตเตอรี่ ในกรณีดังกล่าว 

6.11 ความช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ:
เงื่อนไขในการรับผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (YPTA) ผู้โดยสารที่บกพร่องทางสายตา (BLND) / ผู้โดยสารที่บกพร่องทางการได้ยิน (DEAF) ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยหรือผู้โดยสารรายอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ต้องได้รับการติดต่อล่วงหน้ากับทางเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการเดินทาง โดยติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วหรือสายด่วนของทางสายการบิน ตามเงื่อนไขข้อบังคับของเรา

ก. DEAF / BLND เป็นผู้โดยสารที่มีอาการบกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็นที่รุนแรงและสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มาด้วยกัน จำนวนผู้โดยสาร DEAF / BLND สูงสุดในแต่ละเที่ยวบินคือ 05 คน ต่อ เที่ยวบิน
ข. เงื่อนไขการยอมรับ: ผู้โดยสารต้องมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทาง ชื่อของผู้ร่วมเดินทางจะต้องแจ้งกับเราโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเดินทางและมาพร้อมกับผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องบินและการคืนตั๋วเครื่องบินให้กับผู้โดยสารดังกล่าว  

6.12 ผู้โดยสารที่ต้องการเปล, ออกซิเจน (STCR / OXYG)
ก. STCR เป็นบริการที่ให้เปลสำหรับผู้โดยสารบนเที่ยวบิน
ข. OXYG เป็นบริการที่ให้ออกซิเจนแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน
ค. เงื่อนไขการยอมรับ: สายการบินไม่มีบริการ STCR / OXYG ผู้โดยสารที่นำเอาออกซิเจนมาเองนั้นไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

** หมายเหตุ**
- ต้องยื่นคำขออย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนที่กำหนดการการเดินทาง
- บริการพิเศษสำหรับผู้โดยสาร รับเรื่องเฉพาะ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร และ Call center
- ผู้โดยสารมีสุขภาพที่ดีพอที่จะเดินทางไปกับที่ยวบินได้ ในกรณีเจ็บป่วย ผู้โดยสารต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ ตาม "บทบัญญัติ สำหรับผู้โดยสารต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางบนเที่ยวบิน" เพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพดีพอที่จะเดินทางได้
- ในกรณีผู้โดยสารไม่ได้ยื่นคำขอบริการพิเศษสำหรับรถเข็น, BLND และ / หรือ DEAF ล่วงหน้าและต้องการใช้บริการพิเศษ ณ สนามบิน พนักงานสายการบิน / หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานภาคพื้น จะตรวจสอบเงื่อนไขการรับผู้โดยสาร โดยมีเงื่อนไขว่าผู้โดยสารต้องมีผู้ร่วมเดินทางและมาพร้อมกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินและการขึ้นเครื่อง การพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานะของผู้โดยสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธในการรับผู้โดยสาร

7. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)
7.1 ผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดก่อนออกเดินทาง โดยเคาน์เตอร์เช็คอิน จะเปิดให้บริการก่อนถึงเวลากำหนดออกเดินทางของเที่ยวบิน 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินในประเทศ และ 3 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศที่เดินทางเข้า/ออก จากประเทศไทย ซึ่งจะปิดให้บริการก่อนถึงเวลากำหนดออกเดินทางของเที่ยวบิน 45 นาที ทั้งเที่ยวบินในประเทศ และ เที่ยวบินระหว่างประเทศ เวลาในการเช็คอินนั้น อาจแตกต่างกันออกไปตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานและเที่ยวบินพิเศษ ท่านต้องทำการเช็คอินในขณะที่เคาน์เตอร์ของสายการบินเปิดให้บริการ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเช็คอินในกรณีดังต่อไปนี้

ก. หากท่านขอเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ปิดให้บริการแล้ว หรือ 45 นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ
ข. หากท่านไม่มีเอกสารยืนยันตัวหรือ เอกสารไม่คบถ้วน
ค. หากท่านไม่มีเอกสาร ใบอนุญาต หรือวีซ่าที่จำเป็นในการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆ
ง. หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน
จ. หากท่านก่อความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินหรือประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ของสายการบินทั้งทางร่างกาย หรือทางวาจา
ฉ. หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นใดห้ามไม่ให้ท่านขึ้นเครื่อง
ช. หากสายการบิน เห็นว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์
ซ. หากสายการบินเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือตัดสินว่าอาการทางการแพทย์ของท่านก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารท่านอื่น

7.2 การเช็คอินด้วยตนเอง สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารเช็คอินด้วยตนเองได้ โดยอ้างอิงจากเงื่อนไขและคำแนะนำเกี่ยวกับการเช็คอินด้วยตนเอง ท่านสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของสายการบิน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.3 กรณีไม่มีที่ว่าง หากไม่มีที่นั่งว่างเนื่องจากมีการสำรองที่นั่งเกินกำหนด สายการบินจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. นำท่านเดินทางไปกับเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุด หากยังมีที่นั่งว่างทางสายการบิน จะทำการเปลี่ยนเที่ยวบินให้ โดยผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ
ข. หากท่านเลือกที่จะเดินทางใหม่ในภายหลัง สายการบินจะเก็บมูลค่าบัตรโดยสารของท่านไว้ในบัญชีเจ้าหนี้ โดยที่ท่านต้องสำรองที่นั่งใหม่ภายเวลาเวลาหกเดือน (180 วัน)

ค. เราจะทำการคืนเงิน ในกรณีที่ ผู้โดยสารไม่เลือก 2 ข้อเสนอดังกล่าว

7.4 การขึ้นเครื่อง: ผู้โดยสารต้องมาถึงประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย สี่สิบ (40) นาทีก่อนกำหนดการออกเดินทาง เราปิดประตูขึ้นเครื่องบิน 15 นาทีก่อนกำหนดการออกเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งหากผู้โดยสารไม่มาถึงประตูขึ้นเครื่องในเวลาปิดทำการ

7.5 การไม่ปรากฏตัว: หากท่านไม่มาเช็คอินภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่มาขึ้นเครื่อง ค่าโดยสารที่จ่ายไปแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7.6 เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใด ๆ หาก (i) ผู้โดยสารไม่มีเอกสารที่จำเป็นเช่นหนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองสุขภาพและเอกสารอื่น ๆ หรือ (ii) หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองสุขภาพและเอกสารอื่น ๆ หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง หรือ iii) เอกสารไม่สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์

7.7 เอกสารการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางต่างๆทั้งหมด ที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

7.8 การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ: ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับเมื่อใดก็ตามที่สายการบินจำเป็นต้องส่งท่านกลับสู่ประเทศต้นทางหรือ ประเทศอื่นตามคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยเหตุผลที่ผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ

7.9 ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ: หากสายการบินจำเป็นต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินตามจำนวนที่สายการบินไทยได้จ่ายไป ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามค่าปรับที่จะต้องชำระ

7.10 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย: ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสุขภาพที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน

8. สิทธิในการปฏิเสธการบินหรือการเดินทาง
8.1 สิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง: สายการบินอาจปฏิเสธการเดินทางของท่านหรือสัมภาระของท่าน (ถึงแม้ว่าท่านมีบัตรโดยสารที่ยังไม่หมดอายุ) หากสายการบินพิจารณาเห็นว่า
- การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือ

- การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ของรัฐหรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน หรือ 
- พฤติกรรม สภาพร่างกาย ภาวะทางจิต หรือสภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะดังนี้

(1) เป็นเหตุให้ผู้โดยสารท่านอื่นหรือเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินของสายการบินเกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตราย
(2) ท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน
(3) ท่านต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากสายการบิน
- ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ หรือ
- ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่เห็นคำอธิบายของสายการบิน หรือ
- ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือ
- ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระ หรือ
- การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ
- ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง หรือ
- การสำรองที่นั่งของท่านกระทำโดยการฉ้อฉล หรือ
- บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกขโมย หรือ
- เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นของปลอมหรือได้มาด้วยวิธีการฉ้อฉล หรือ
- เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทหรือตัวแทนสายการบินที่ได้รับอนุญาต หรือ
- บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางนั้น หรือ
- คำร้องขอจากหน่วยงานรัฐ

8.2 เด็ก: เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12 ปีไม่สามารถเดินทางได้ลำพัง ยกเว้นกรณีที่ผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเดินทางร่วมด้วย
ทารก: เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 14 วัน เราอาจพิจารณาการรับเด็กทารกดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ที่ให้การรับรองและการยินยอมด้วยการลงนามของบิดามารดา

8.3 ผู้โดยสารสตรีมีครรภ์: สตรีมีครรภ์จะต้องแจ้งให้พนักงานบริการภาคพื้นดินทราบที่เคาน์เตอร์เช็คอินและรับทราบถึงเงื่อนไขในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารก่อนเดินทางดังนี้:

ก. ผู้โดยสารสตรีมีครรภ์ ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 27 สัปดาห์ จะต้องลงชื่อรับทราบในแบบฟอร์มยกเว้นการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการเดินทางในขณะตั้งครรภ์
ข. ผู้โดยสารมีครรภ์ที่มีอายุเกิน 28 สัปดาห์ - 32 สัปดาห์ผู้โดยสารมีหนังสือรับรองตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

i. ใบรับรองแพทย์ได้รับการยืนยันจากสูตินารีแพทย์ โดยใบรับรองต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง
ii. จะต้องลงชื่อรับทราบในแบบฟอร์มยกเว้นการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการเดินทางในขณะตั้งครรภ์

ค. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน 32 สัปดาห์: เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทางเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

9. สัมภาระ

9.1 การปฏิเสธไม่ให้นำสัมภาระขึ้นเครื่อง: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้นำสัมภาระขึ้นเครื่อง หากพบสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน
- วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางอย่างปลอดภัย (ตามข้อ 9.4 สำหรับสัมภาระลงทะเบียน และข้อ 9.5 สำหรับสัมภาระไม่ลงทะเบียน)
- วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Regulations) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และในเงื่อนไขในการเดินทางและเงื่อนไขในสัญญาของเรา

- วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมายข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือคำสั่งของประเทศที่ท่านออกเดินทาง ที่เดินทางไปถึง หรือที่จะเดินทางผ่าน
- สัมภาระที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด รูปร่าง หรือลักษณะของสิ่งนั้น
- วัตถุที่แตกง่ายหรือเน่าเสียได้
- สัตว์ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
- ชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ เราจะอนุญาตให้เป็นสัมภาระเช็คอินเท่านั้น โดยจะต้องบรรจุอย่างระมัดระวังในภาชนะบรรจุสุญญากาศ และ ต้องมีใบมรณบัตรหรือใบรับรองการกักกันป้องกันการแพร่เชื้อประกอบด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสายการบินไทย เวียตเจ็ท
- อาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ทุเรียน ขนุน น้ำปลา เป็นต้น)
- อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจนำขึ้นเครื่องโดยเป็นสัมภาระไม่ลงทะเบียน เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินไทย เวียตเจ็ท แล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยแล้ว ในกล่องโฟมและ/หรือกล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เน่าเสียง่าย สายการบินไทย เวียตเจ็ท จะอนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้
- อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด แก๊สที่ติดไฟได้หรือติดไฟไม่ได้ (เช่น สีสเปรย์ แก๊สบิวเทน น้ำมันไฟแช็คชนิดเติม)แก๊สเหลวอุณหภูมิต่ำมาก (เช่น ถังดำน้ำที่มีแก๊สบรรจุอยู่ ไนโตรเจนเหลว) ของเหลวไวไฟ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย)ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารที่อาจติดเชื้อได้(เช่น ไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ) สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว)
- อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด สายยาง สายไฟ กระบองไฟฟ้า ถุงมือไฟฟ้า ระเบิดแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน ปีนแก๊สพิษ ปืนคลอโรฟอร์ม ปืนกระสุนพลาสติก ปืนกระสุนยาง ปืนเลเซอร์ ปืนยิงตะปู ปืนแม่เหล็กไฟฟ้า ปืนยิงพลุ ปืนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา กุญแจมือโลหะกุญแจมือพลาสติก และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน

9.2 สัมภาระที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนได้
9.2.1 ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สิน หรือ สิ่งของง่ายต่อการแตกหัก และเน่าเปื่อยเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านยังทำการขนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

9.2.2 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารหากรวมรายการที่ระบุไว้ในข้อ 9.2.1 ในสัมภาระโดยมีหรือไม่มีการรับทราบ

9.3 สิทธิ์ในการตรวจค้น: ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท อาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านหรือสัมภาระของท่าน สายการบินไทยเวียตเจ็ท ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ เพื่อตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านบรรจุสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับหรือวัตถุต้องห้ามหรือไม่ หากท่านปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามการตรวจค้นหรือการสแกนดังกล่าว สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านและสัมภาระของท่านขึ้นเครื่อง โดยสายการบินจะไม่มีการชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพันใดๆ ในกรณีที่การตรวจค้นหรือการสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือสัมภาระของท่าน สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าว นอกเสียจากว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการบิน
9.3.1 เงื่อนไขการรับ หลอดฉีดยา / เข็มฉีดยา / ปากกาฉีดยา ในสัมภาระขึ้นเครื่อง : สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารนำหลอดฉีดยา / เข็มฉีดยา / ปากกาฉีดยา ขึ้นเครื่องได้ตามที่ระบุไว้บนใบรับรองแพทย์เท่านั้น โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 90 วันนับจากวันเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสาร โดยใบรับรองแพทย์จะต้องระบุถึง "ปริมาณยา และ จำนวนหลอดฉีดยา / เข็มฉีดยา / ปากกาฉีดยา ที่ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องใช้ระหว่างเที่ยวบิน" ในกรณี หลอด / เข็มฉีดยา ที่เกินจากใบรับรองแพทย์ระบุไว้ จะต้องถูกจัดเก็บในสัมภาระลงทะเบียนเท่านั้น

9.4 สัมภาระลงทะเบียน: เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบิน ซึ่งสายการบินจะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินเลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป สายการบินจะนำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่เหมาะสมเมื่อเที่ยวบินนั้นเดินทางถึงที่หมายแล้ว (เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร) โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระสำหรับการขนส่งสัมภาระลงทะเบียน ผู้โดยสารท่านใดที่เช็คอินสัมภาระเกินจำนวนที่ซื้อไว้ ณ เวลาที่สำรองที่นั่ง จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามกิโลกรัม ณ เคาน์เตอร์เช็คอินที่ท่าอากาศยานค่าธรรมเนียมสัมภาระดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเงินและโอนสิทธิ์ได้

สัมภาระแต่ละชิ้นมีการจำกัดน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม สัมภาระที่น้ำหนักเกินจะต้องแบ่งสัมภาระออก เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด สัมภาระที่มีน้ำหนักเกินและไม่สามารถแบ่งออกได้ จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ลงทะเบียน

รถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากว่าผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ระหว่างการเดินทาง สายการบินจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือชำรุดระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะยกเว้นค่า ธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม สายการบินไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่หรือรถเข็นสำหรับผู้ป่วยประเภทใช้แบตเตอรี่ ในกรณีดังกล่าว ทางสายการบินฯ จะอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่หรือรถเข็นสำหรับผู้ป่วยประเภทแบตเตอรี่ได้หากถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว (ดำเนินการถอดโดยผู้โดยสาร)

อุปกรณ์กีฬา สายการบินอนุญาตให้ท่านนำอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องได้ โดยท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเอง ซึ่งการทำประกันทรัพย์สินดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์หากเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์กีฬาของท่าน

9.5 สัมภาระไม่ลงทะเบียน: ผู้โดยสาร (ยกเว้นเด็กทารก หรืออายุน้อยกว่า 2 ปี) สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น สัมภาระไม่ลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม โดยสามารถวางใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้ สัมภาระที่ทางสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกิน จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง เครื่องดนตรีที่มีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม อาจนำขึ้นห้องโดยสารได้แม้ว่าจะมีขนาดเกินกว่าที่กำหนดก็ตาม หากมีที่นั่งว่างสำหรับจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยขณะเดินทาง หากสัมภาระไม่ลงทะเบียนของท่านไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของสายการบิน โดยสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของดังกล่าวไปลงทะเบียนและโหลดลงใต้ท้อง เครื่องร่วมกับสัมภาระเช็คอิน หรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้นำขึ้นเครื่องบิน

9.6 การจัดเก็บและจัดส่งสัมภาระ ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วยตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง หาก ท่านไม่มารับสัมภาระภายในระยะเวลาที่กำหนด สายการบินไทย เวียตเจ็ท อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแล หากไม่มีผู้มาขอรับสัมภาระลงทะเบียนภายใน 60 วัน สายการบินไทยเวียตเจ็ท ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสีย หายใดๆทั้งสิ้น สิ่งของที่เน่าเสียได้นั้นจะถูกทิ้งก่อนระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอรับสัมภาระคืนได้ หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่สามารถแสดงหลักฐาน เราจะส่งมอบสัมภาระได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นสามารถแสดงความเป็นเจ้าของในสัมภาระนั้นๆจนเป็นที่พอใจของสายการบิน การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้น ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไป ตามสัญญาระหว่างสายการบินไทยและผู้โดยสาร

10. กำหนดการและการยกเลิกเที่ยวบิน
10.1 ตารางเวลา: เวลาออกเดินทางและเที่ยวบินที่แสดงในตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ประกาศและวันจริงเมื่อผู้โดยสารเดินทาง
10.2 การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงตารางบิน: สายการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ยกเลิก หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออกไปได้ เมื่อสายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลต่างๆ และสายการบินจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ก. โอนผู้โดยสารไปเที่ยวบินอื่นที่มีที่นั่งแบบเปิดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ

ข. เก็บตั๋วโดยสารของผู้โดยสารเพื่อใช้ในอนาคต ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องใช้การสำรองไว้ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หรือ
ค. การคืนเงินให้กับผู้โดยสารรวมถึงค่าบริการค่าภาษีค่าธรรมเนียมที่เราเรียกเก็บและไม่มีค่าใช้จ่ายในการคืนเงิน
ง. ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการล่าช้าของเที่ยวบินหรือเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของการเปลี่ยนเที่ยวบิน ด้วยการให้บริการอาหาร ที่พัก วิธีการขนส่งตามกฎหมายปัจจุบันและข้อกำหนดของเรา

10.3 ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินและการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา: เรา จำกัด หรือยกเว้นจากความรับผิดในการยกเลิกเที่ยวบินและการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาในกรณีต่อไปนี้:
ก. ถ้าสายการบินได้แจ้งผู้โดยสารให้ทราบล่วงหน้า ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางหรือหากผู้โดยสารไม่ได้ระบุที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้ผ่านทางที่อยู่ตามทะเบียนหรือหมายเลขโทรศัพท์
ข. ผู้โดยสารจะถูกนำไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ภายในสาม (3) ชั่วโมงจากเวลาที่กำหนดหรือไม่เกินหก (6) ชั่วโมงหากเที่ยวบินตามกำหนดการเชื่อมต่อเที่ยวบิน
ค. เหตุการณ์ทางเทคนิคในระหว่างการปฏิบัติงานของเครื่องบินเริ่มตั้งแต่เมื่อกัปตันแจ้งขอเข้าควบคุมอากาศยานจนกว่าจะลงจอดเครื่องบิน
ง. ความขัดแย้ง การใช้อาวุธ การประท้วงทางการเมือง การประท้วง การปิดสนามบิน การไร้ความสามารถของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไปยังเที่ยวบินและเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
จ. การยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเกิดจากสาเหตุ สภาพอากาศ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของเครื่องบิน เที่ยวบินไม่สามารถบินออกจากสนามบินเนื่องจากจากคำสั่งของหน่วยงานรัฐ โดยเหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ขนส่ง นอกเหนือจากข้อจำกัดความรับผิดชอบของการชดเชยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่ไม่สามารถคืนเงินได้ เราได้รับการยกเว้นจากความรับผิดในการให้บริการตามที่ระบุในข้อ 10.2 ของข้อกำหนดในการขนส่ง

11. การชำระเงินคืน
11.1 การขอคืนเงิน จะทำได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทชั้นโดยสารที่ท่านซื้อ หากสามารถขอคืนเงินได้ โดยสายการบินจะคืนให้ในรูปแบบของเครดิตเท่านั้น สำหรับใช้เดินทางในภายหลังแทนการคืนเป็นเงินสด อย่างไรก็ดี ในบางกรณี สายการบินจะพิจารณาคืนเงินให้โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือผ่านบัตรเครดิต (หากท่านซื้อผ่านบัตรเครดิต) อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ข้อบัญญัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย
11.2 การคืนเงินโดยไม่สมัครใจ: ในกรณีที่สายการบินยกเลิกเที่ยวบินอาจคืนเงินให้ตามวิธีดังต่อไปนี้ เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือผ่านบัตรเครดิต (หากซื้อผ่านบัตรเครดิต) การทำธุรกรรมคืนเงินเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานจองบัตรโดยสารหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสายการบิน
11.3 รูปแบบการคืนเงิน: การคืนเงินสามารถทำได้ผ่านแบบฟอร์มการขอคืนเงิน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และข้อกำหนดเป็นไปตามประกาศการคุ้มครองผู้โดยสาร โดยการคืนเงินจะทำการคืนเงินในช่องทางการชำระเงินเดิมที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสารเท่านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนด้วย
11.4 สกุลเงิน: สายการบินจะชำระคืนเงินในสกุลเงินที่มีการชำระเป็นค่าโดยสารไว้ หรืออาจชำระคืนเป็นเงินสกุลอื่นตามข้อกฎบังคับการบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ท
11.5 ผู้ทำการคืนเงิน: สายการบินจะคืนเงินค่าโดยสารตามที่สายการบินเห็นสมควรเท่านั้นหากสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ออกบัตรโดยสาร โดยสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้มีอำนาจในการคืนเงิน
11.6 สิทธิ์ในการปฏิเสธการขอคืนเงิน
-สายการบินขอปฏิเสธการขอคืนเงินในกรณีที่ผู้โดยสารขอคืนเงินหลังจากบัตรโดยสารหมดอายุแล้ว
-สายการบินอาจขอปฏิเสธการขอคืนเงิน หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเดินทางด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

12. ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร
12.1 หากสายการบิน เห็นว่าความประพฤติของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น ทรัพย์สิน บนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของพนักงานบนเครื่องบิน เช่น การสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า การดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเอง การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวกในการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ เสียหาย หรือทำให้ผู้โดยสารหรือพนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินไทย เวียตเจ็ท อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งหมายถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางไปกับสายการบินองเราอีกตลอดไป โดยทางสายการบิน ขออนุญาตนำท่านลงจากเครื่องบิน ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง และนอกจากนี้ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากพฤติกรรมที่ท่านกระทำบนเครื่อง บินโดยสารอีกด้วย

12.2 หากสายการบินได้ใช้ดุลยพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว เห็นควรว่าสายการบินไทย เวียตเจ็ท ต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบินเนื่องจากความประพฤติของท่านตามข้อ 12.1 นั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสายการบินไทย เวียตเจ็ท ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดัง กล่าว
12.3 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบิน อาจห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องบันทึกพกพา วิทยุพกพา เครื่องเล่นซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณต่างๆรวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ เว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเท่านั้น
12.4 สายการบิน ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารของตนเองบนเครื่องบิน รวมถึงห้ามสูบบุหรี่ในทุกเที่ยวบินของสายการบิน

13. การจำกัดความรับผิดชอบ
13.1 การร้องขอโดยทั่วไป
ความรับผิดชอบของสายการบินต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารรวมทั้งความตายหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจำกัด ที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากฎหมายการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต่างๆ

ความรับผิดชอบของสายการบินสำหรับการเสียชีวิต การมีบาดแผล และการบาดเจ็บทางร่างกายอื่นๆ ของผู้โดยสาร จำกัดอยู่ที่ 100,000 SDRs (หนึ่งแสน SDRs) ต่อท่าน โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
สายการบินจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบินเว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเป็นผลมาจากสภาพร่างกายของผู้โดยสาร หากความเสียหายแก่ผู้โดยสารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง สายการบินจะได้รับการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบสำหรับค่าชดเชย ตามข้อ 22 (1) ของอนุสัญญาว่าด้วยการขนส่งระหว่างประเทศในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ ความรับผิดชอบของสายการบินที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตการมีบาดแผลและการบาดเจ็บทางร่างกายอื่นๆของผู้โดยสาร จำกัด อยู่ที่ 100,000 SDRs ต่อท่าน โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย บทบัญญัติใดในเงื่อนไขการขนส่งนี้ถือเป็นความเสียเปรียบต่อสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในส่วนที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนใดๆ ของบุคคลหนึ่งคนหรือตัวแทนของบุคคลนี้ เมื่อบุคคลดังกล่าวประสงค์จะทำให้เกิดความตาย การมีบาดแผลหรือการบาดเจ็บทางร่างกายแก่ผู้โดยสารคนอื่นๆ

13.2 ขอบข่ายความรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ
สายการบินไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับสัมภาระอันเนื่องมาจากความบกพร่องใดๆในแง่ของคุณภาพหรือความผิดปกติของสัมภาระ เช่น สายรัด สายคาด ตัวล็อค รอยขีดข่วน รอยถลอก รอยตัดขนาดเล็ก รอยเปื้อน หรือ คราบสกปรก และจะไม่รับผิดชอบต่อการสึกหรอของสัมภาระซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว กระทบกระเทือน ตกหล่น ในระหว่างการเดินทางโดยอากาศยาน

สายการบินจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระตามสภาพทั่วไป ซึ่งค่าชดเชยจะแตกต่างกันไปตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินขีดจำกัดความรับผิดชอบของสายการบิน โดยผู้โดยสารต้องพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินกำหนด

13.3 ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารเนื่องจากการล่าช้า
การล่าช้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้เป็นพลเมืองที่มีถิ่นฐานถาวรในสถานที่ปลายทางและไม่ได้รับสัมภาระลงทะเบียนภายใน ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากถึงสถานที่ปลายทาง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินกำหนด

13.4 กรณีนอกขอบเขตของอนุสัญญาวอร์ซอ 
กรณีที่การขนส่งผู้โดยสารไม่เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่กำหนดในอนุสัญญาวอร์ซอ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

ก. ความรับผิดชอบของสายการบินต่อความเสียหายจะลดลงหากมีสาเหตุมาจากผู้โดยสารโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ข. สายการบินไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระลงทะเบียนหรือสัมภาระพกพาเว้นแต่ความเสียหายจะเกิดจากความละเลยโดยสายการบิน
ค. ยกเว้นการดำเนินการหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความละเลย ความรับผิดชอบของสายการบินต่อความเสียหายที่เกิดกับสัมภาระลงทะเบียน และสัมภาระพกพา ความรับผิดชอบของสายการบินต่อความเสียหายในระหว่างการขนส่ง จะถูกจำกัดด้วยอัตราที่ระบุไว้ในค่าชดเชยสัมภาระที่เสียหายตามที่กล่าวมาข้างต้น 

หากบนป้ายระบุน้ำหนักของสัมภาระไม่แสดงน้ำหนักสัมภาระ จะถูกพิจารณาค่าชดเชยสัมภาระแบบเฉพาะตามชั้นการเดินทางที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท ในกรณีที่สัมภาระลงทะเบียนเขียนระบุไว้ด้วยมูลค่าที่สูงขึ้น ความรับผิดชอบของสายการบินจะจำกัดตามมูลค่าที่ระบุไว้ในค่าชดเชยสัมภาระที่เสียหายตามที่กล่าวมาข้างต้น
ง. สายการบินไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระของผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆหรือเกิดจากการที่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวนั้นๆ
จ. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการขนส่งนี้ สายการบินจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่สามารถพิสูจน์และชดเชยการสูญเสียซึ่งสามารถพิสูจน์ได้และมีค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบังคับใช้เท่านั้น
ฉ. สายการบินไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อสัมภาระลงทะเบียนและสัมภาระพกพาที่อันเนื่องจากตัวผู้โดยสารเองหรือโดยผู้โดยสารท่านอื่น ผู้โดยสารต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสัมภาระของผู้โดยสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงทรัพย์สินของสายการบินที่เกิดความเสียหายขึ้น
ช. สายการบินไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสัมภาระลงทะเบียนหรือสัมภาระพกพา ที่ได้กล่าวถึงในข้อ 9.2 ของข้อกำหนดการขนส่ง
ซ. สายการบินไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วยหรือความพิการรวมทั้งความตายซึ่งเกิดจากสภาพร่างกายและสุขภาพของผู้โดยสารหรือเกิดจากความรุนแรงของเงื่อนไขดังกล่าว
ฌ. สัญญาการขนส่งรวมถึงเงื่อนไขการขนส่งและการยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบจะมีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน และผู้แทนที่ได้รับอนุญาตให้ทำการภายใต้การจ้างงานของสายการบิน โดยจำนวนเงินค่าชดเชยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับความเสียหายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น
ญ. บทบัญญัติใดๆในเงื่อนไขการขนส่งหรือสัญญาการขนส่งเหล่านี้ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบ ที่สายการบินมีสิทธิได้รับภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอหรือกฎหมายที่บังคับใช้ เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น

14. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ
14.1 ในกรณีที่ผู้โดยสารรับสัมภาระลงทะเบียนโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนนั้น สัมภาระลงทะเบียนดังกล่าวจะถูกพิจารณาว่าได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง เว้นแต่ว่าผู้โดยสารเจ้าของสัมภาระลงทะเบียนนั้นจะมีหลักฐานที่ชัดเจนมาแสดง

14.2 กำหนดเวลาในการยื่นคำร้อง
หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะยื่นคำร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ผู้โดยสารที่เป็นเจ้าของสัมภาระลงทะเบียนต้องส่งหนังสือแจ้งแก่สายการบิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
- กรณีไม่ได้รับสัมภาระลงทะเบียนเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง หรือ สัมภาระลงทะเบียนเกิดความเสียหาย: ต้องส่งหนังสือแจ้งแก่สายการบิน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระลงทะเบียน 
- กรณีทรัพย์สินบางอย่างหายไปจากสัมภาระลงทะเบียน: ต้องส่งหนังสือแจ้งแก่สายการบินภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระลงทะเบียน 
- กรณีสัมภาระลงทะเบียนเกิดความล่าช้า: ต้องส่งหนังสือแจ้งแก่สายการบิน ภายในระยะเวลา 21 วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระลงทะเบียน

14.3 กำหนดเวลาในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายใดๆ
สิทธิในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายใดๆ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทาง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไป ตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้อง

15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและข้อจำกัดการรับผิดชอบ
15.1 ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของสายการบิน มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
15.2 สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกียวข้องกับสัญญาการขนส่งปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16. เงื่อนไขอื่นๆ
การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสารจะดำเนินตามกฏข้อบังคับและเงื่อนไขของสายการบินไทยเวียตเจ็ท