เอกสารการเดินทาง

ขอเอกสารสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)

 

เที่ยวบินภายในประเทศ

- เอกสารการเดินทางที่สามารถรับเดินทางได้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่, บัตรข้าราชการ, หนังสือเดินทาง, หนังสือคนประจำเรือ อย่างใดอย่างนึงและเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น โดยเอกสารจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ

- สำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายที่แสดงในอุปกรณ์สื่อสารของเอกสารการเดินทางข้างต้น ไม่รับเดินทางทุกกรณี

- หากเอกสารข้างต้นหมดอายุ หรือ ไม่สมบูรณ์ ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธเดินทาง อ้างอิงข้อบังคับกฏการเดินอากาศแห่งประเทศไทย 

- พระภิกษุ สามารถใช้หนังสือสุทธิฉบับจริงในการเดินทางได้

- พลเมืองไทยที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยกองทัพ สามารถใช้บัตรประจำตัวทหารที่ออกโดยเหล่าทัพเดินทางได้

- ผู้โดยสารที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อฉบับจริง หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการเดินทางเท่านั้น กรณีใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาพถ่ายแสดงในอุปกรณ์สื่อสาร ไม่รับเดินทาง

- ผู้พิการสามารถใช้บัตรประจำตัวคนพิการ ที่ออกจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการเดินทางได้ โดยที่บัตรเอกสารจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ สำเนาบัตรไม่รับเดินทาง

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 7 ปี ต้องเดินทางร่วมกับบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น สามารถใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ในการเดินทางได้

กรณีเดินทางกับบิดาหรือมารดาของเด็ก

- สูติบัตรฉบับจริง หรือ

- คัดสำเนาข้อมูลสูติบัตรที่นายทะเบียนรับรอง

- หนังสือเดินทาง

กรณีเดินทางร่วมกับผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ใช้สูติบัตรฉบับจริง หรือ คัดสำเนาข้อมูลสูติบัตรที่นายทะเบียนรับรอง พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจจาก บิดาหรือมารดา และสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ในการเดินทาง

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 16 ปี หากเด็กเดินทางโดยลำพัง บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องลงนามในเอกสารจำกัดความรับผิดชอบของสายการบินก่อนการเช็คอินเท่านั้น (เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น)

- บัตรประจำตัวที่ออกโดยองค์กรเอกชน หรือสมาคมต่างๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง เช่น บัตรวิชาชีพที่ออกจากสมาคม และสถาบันต่างๆ เช่นบัตรมัคคุเทศก์ บัตรประจำตัวแพทย์ บัตรนักเรียน-นักศึกษา ไม่รับเดินทาง

- ผู้โดยสารต่างด้าว สามารถใช้บัตรต่างด้าว หรือ ใบขับขี่ของไทย หรือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยเดินทางได้ แต่จะต้องมีเอกสารทางราชการที่อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางไปยังปลายทางได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรต่างด้าว โดยไม่ต้องใช้เอกสารอนุญาตการเดินทางจากราชการ

- สำหรับผู้โดยสารต่างชาติ สามารถใช้หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ของประเทศไทย หรือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย เดินทางได้ ต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุเท่านั้น สำเนาหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ต่างประเทศ หรือบัตรประจำตัวประชาชนต่างประเทศไม่รับเดินทาง หากหนังสือเดินทางถูกเก็บไว้ที่สถานทูตเพื่อขอวีซ่า ผู้โดยสารสามารถใช้สำเนา

หนังสือเดินทางประกอบกับจดหมายสถานทูต หรือใบเสร็จรับเงินการทำวีซ่า(ฉบับจริง) แจ้งว่าหนังสือเดินทางของผู้โดยสารอยู่ที่สถานทูต เดินทางได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลงบนสำเนาหนังสือเดินทางด้วย

- สำหรับผู้โดยสารต่างชาติ สามารถใช้บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคที่ออกโดยสำนักงานรัฐบาลของประเทศไทยเดินทางได้ โดยบัตรจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุ

- ผู้โดยสารตั้งครรภ์ อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 32 สัปดาห์ ณ วันที่เดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุอายุครรภ์และรับรองว่าผู้โดยสาร สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ซึ่งใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุไม่เกิน 7 วัน

- ผู้โดยสารที่ได้รับการศัลยกรรมความงามหรือผ่าตัดทางการแพทย์จะต้องมีเอกสารจากนายแพทย์เจ้าของไข้ที่รับรองว่าสามารถเดินทางโดยอากาศยานได้ ทั้งนี้เอกสารจะต้องระบุอาการของผู้โดยสาร ข้อสังเกตของอาการหรือความช่วยเหลือพิเศษ (ถ้ามี) เอกสารสามารถใช้ในการเดินทางได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ออกเอกสาร

 

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

- เอกสารการเดินทาง จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุ รับเดินทางเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฉบับจริงเท่านั้น

- หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป อาจมีข้อยกเว้นในการเดินทางเข้าในบางประเทศที่มีข้อกำหนดชัดเจน เอกสารการเดินทางอื่นๆ เช่น การตรวจลงตรา (วีซ่า), ตั๋วเครื่องบินขากลับ/ตั๋วเครื่องบินต่อเครื่อง, ปัจจัยในการดำรงชีพ, การจองที่พัก และ/หรือ ข้อกำหนดด้านสุขภาพต่างๆ จะต้องตรงตามข้อกำหนดจากฐานข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเท่านั้น และ เอกสารตรงตามเงื่อนไขการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ณ ช่วงเวาลาที่เดินทาง

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 14 วัน จนถึง 12 ปี ที่ไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่หนังสือยินยอมจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบมากับหนังสือยินยอมด้วย

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12-16 ปี ที่มีความประสงค์เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะต้องเดินทางกับบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณี ไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมี หนังสือยินยอมจากบิดา/มารดาฉบับจริง หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่หนังสือยินยอมจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง แนบมากับหนังสือยินยอมด้วย

 

เอกสารการเดินทางสำหรับเที่ยวบินของสายการบินเวียตเจ็ท (VJ)

สำหรับเที่ยวบินในประเทศเวียดนาม:

ผู้โดยสารทุกคน(รวมทั้งเด็กมาพร้อมกับผู้ใหญ่) ต้องแสดงบัตรประจำตัวปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของสายการบินประเภทเอกสารประจำตัวมีรูปต่อไปนี้จะได้รับการยอมรับกับเงื่อนไขที่ยังมีผล (ยังไม่หมดอายุ):

- หนังสือเดินทาง

- บัตรประชาชน

- ประกาศรับรองของกองกำลังติดอาวุธ

- บัตรสมาชิกสภาแห่งชาติ

- บัตรสมาชิกพรรค

- บัตรนักข่าว

- ใบอนุญาตขับรถ รถจักรยานยนต์

- บัตรควบคุมการรักษาความปลอดภัยสายการบิน

- บัตรประจำตัวของสายการบินเวียดนาม

- ใบรับรองส่วนบุคคลได้รับการรับรองโดยตำรวจแขวงที่อยู่อาศัย

- สูติบัตร(สำหรับเด็กอายุ 14 ปีลงไป)

- รับรองสูติบัตร (สำหรับทารกอายุต่ำกว่า 1 เดือน)

หมายเหตุ

สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรของกรมการต่างประเทศ ได้รับการรับรองจากกงสุลของผู้โดยสาร มีติดรูปและปิดผนึกและอธิบายการสูญหายหนังสือเดินทางของผู้โดยสารได้รับการรับรองโดยตำรวจท้องที่

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ:ผู้โดยสารทำเอกสารขั้นตอนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะต้องแสดงเอกสารหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางหรือเอกสารที่มีค่าอื่น ๆ การเข้าตามกฎหมาย(ต่อไปนี้เรียกว่าพาสปอร์ต) กรณีที่เด็กไม่มีหนังสือเดินทางตัวเอง คือชื่อวัน/เดือน/ปีเกิดและรูปของเด็กได้เขียนและวางลงในหนังสือเดินทางของตัวแทนทางกฎหมาย ได้แก่ พ่อ แม่ พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยงหรือผู้ปกครอง