การเลือกที่นั่ง

 

บริการเลือกที่นั่ง

บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า (Advance Seat Request: ASR) ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ในเวลาที่ทำการจองบัตรโดยสาร หรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ หากคุณไม่ได้ใช้บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ระบบจะเลือกที่นั่งให้อัตโนมัติเมื่อทำการเช็คอิน

อัตราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข :