ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ผู้โดยสารที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

 1. ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับบริการพิเศษจากสายการบินและได้มีการแจ้งความจำนงระหว่างทำการจองบัตรโดยสาร ซึ่งการบริการพิเศษจะได้รับการยืนยันหลังจากที่ผู้โดยสารทำตามขั้นตอนการจองตามเงื่อนไขของสายการบินได้สำเร็จและผ่านการพิจารณาจากสายการบินโดยอ้างอิงจากข้อกำหนดการขนส่ง กรณีผู้โดยสารแจ้งความจำนงต้องการบริการพิเศษ ณ สนามบิน สายการบินมีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบและและทำการยืนยันกับผู้โดยสารว่าสามารถรับท่านเป็นผู้โดยสารได้หรือไม่ อย่างไรก็ดีสายการบินไม่รับผิดชอบในการสูญหาย การกระทำผิดใดๆรวมถึงความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถให้บริการการบริการพิเศษนี้
 2. ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่และขอรับบริการพิเศษ จะต้องแจ้งสายการบินหรือ Call Center ของสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษตามคำขอ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการพิเศษแก่ผู้โดยสาร ที่ได้แจ้งการขอรับบริการพิเศษ ที่ทางสายการบินสามารถจัดหาได้เท่านั้น หากไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า ทางสายการบินจะพยายามจัดสรรการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารให้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการพิเศษนั้นๆว่าสามารถจัดหาให้ได้หรือไม่ ณ เวลาดังกล่าว
 3. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินสามารถรองรับผู้โดยสารที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้ไม่เกิน 4 คนในเที่ยวบินเดียวกัน โดยสามารถรองรับผู้โดยสารที่บกพร่องในการขึ้นและลงบันไดของเครื่องบินได้จำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อเที่ยวบิน นอกจากนั้นทางสายการบินไม่มี บริการอุปกรณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวในห้องโดยสาร สำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวใดๆ
 4. สายการบินอาจจะต้องพิจารณาร้องขอให้มีผู้เดินทางร่วม เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือ ในกรณีที่ผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใจในการสาธิตด้านความปลอดภัยบนเที่ยวบิน อนึ่งผู้โดยสารที่เดินทางร่วมจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะดูแลผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือได้
 5. การให้บริการพิเศษที่ทางสายการบินจัดหาให้นั้น สายการบินอาจจะพิจารณาจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดหาบริการเหล่านี้ และอาจจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติมในส่วนของผู้เดินทางร่วมเพื่อให้การช่วยเหลืออีกด้วย

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จาก เงื่อนไขการขนส่งหัวข้อ บริการพิเศษ 6.10

สายการบินจัดประเภทผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่ เป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้

 1. WCHR: ผู้โดยสารที่ต้องการรถเข็นสำหรับนั่งบนทางลาดเป็นผู้โดยสารที่สามารถขึ้น / ลงบันไดและเดินไป / จากที่นั่งผู้โดยสารได้ แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือ สำหรับการเดินทางถึง / จากเครื่องบิน โดยสามารถรับได้จำนวนสูงสุดในแต่ละเที่ยวบินจำนวน 4 คน
 2. WCHS: ผู้โดยสารที่ต้องนั่งรถเข็น สำหรับขึ้นลงบันได คือ ผู้โดยสารที่ไม่สามารถก้าวขึ้น / ลงบันไดได้ แต่สามารถเดินทางไป / จากที่นั่งผู้โดยสารได้ โดยต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางถึง / จากเครื่องบินผ่านทางลาดขึ้นและลง จำนวนสูงสุด WCHS ในแต่ละเที่ยวบินที่รับได้คือจำนวน 2 คน และจำนวน WCHR และ WCHS รวมกันรับได้สูงสุดในแต่ละเที่ยวบิน จำนวน 4 คน
 3. WCHC: ผู้โดยสารที่ต้องใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนในห้องโดยสาร เป็นผู้โดยสารที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยต้องได้รับความช่วยเหลือในการขึ้นลงบันได รวมถึงการเดินทางจาก / ถึงที่นั่งผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการอุปกรณ์สำหรับรถเข็นบนเที่ยวบิน สายการบินไม่อนุญาตในการขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าวในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ต้องการอุปกรณ์บนเที่ยวบินให้สมัครเป็น WCHS แทน

ความช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ:

เงื่อนไขในการรับผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (YPTA) ผู้โดยสารที่บกพร่องทางสายตา (BLND) / ผู้โดยสารที่บกพร่องทางการได้ยิน (DEAF) ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยหรือผู้โดยสารรายอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ต้องได้รับการติดต่อล่วงหน้ากับทางเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการเดินทาง โดยติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วหรือสายด่วนของทางสายการบิน ตามเงื่อนไขข้อบังคับของเรา

 1. DEAF / BLND เป็นผู้โดยสารที่มีอาการบกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็นที่รุนแรงและสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มาด้วยกัน จำนวนผู้โดยสาร DEAF / BLND สูงสุดในแต่ละเที่ยวบินคือ 05 คน ต่อ เที่ยวบิน
 2. เงื่อนไขการยอมรับ: ผู้โดยสารต้องมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทาง ชื่อของผู้ร่วมเดินทางจะต้องแจ้งกับเราโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเดินทางและมาพร้อมกับผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องบินและการคืนตั๋วเครื่องบินให้กับผู้โดยสารดังกล่าว

ผู้โดยสารที่ต้องการเปล, ออกซิเจน (STCR / OXYG)

 1. STCR เป็นบริการที่ให้เปลสำหรับผู้โดยสารบนเที่ยวบิน
 2. OXYG เป็นบริการที่ให้ออกซิเจนแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน
 3. เงื่อนไขการยอมรับ: สายการบินไม่มีบริการ STCR / OXYG ผู้โดยสารที่นำเอาออกซิเจนมาเองนั้นไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ไม่ว่ากรณีใดๆเนื่องด้วยข้อบังคับของ CAAT

** หมายเหตุ**